Lietošanas noteikumi

Publiskie noteikumi pasūtītājiem, kuri vēlas izmantot taksometru pakalpojumus

1. Vispārīgie noteikumi


1.1. SIA “RACERS” (Reg.NR.40103295942) oficiālais piedāvājums izmantot Dispečeru un Pārvadātāju pakalpojumus, kas attiecināms uz jebkuru fizisku personu (turpmāk tekstā Pasūtītājs), uzskatāms par Publisku oferti, kas sevī ietver visus būtiskos noteikumus, kuri regulē informācijas aprites nodrošināšanu, attiecināmu uz Pasūtītāja nodrošināšanu ar transportlīdzekli.
1.2. Pamatojoties uz pārvadājumu licenci № DS-16-223-alc, šis dokuments uzskatāms par Publisku oferti. Pasūtītājs, akceptējot šo Publisko oferti, piekrīt tā noteikumiem, pieņem šo Publisko oferti kā vienotu kopumu un bez ierunām, īsteno pasūtījumu un Pasažieru pārvadājumu pakalpojuma apmaksu , saskaņā ar šīs Publiskās ofertes nosacījumiem.
1.3. Saskaņā ar šo, transportlīdzekļa Pasūtījums uzskatāms par Ofertes akceptu. Tas, savukārt, pielīdzināms līguma noslēgšanai, balstoties uz šīs Ofertes nosacījumiem par Pakalpojuma sniegšanu, kas publicēti oficiālajā interneta vietnē www.sos.lv
1.4. Publiskajā piedāvājumā izmantotie termini:
1.4.1. Dispečeru dienests – Juridiska persona SIA “RACERS”, kas izpilda sekojošas funkcijas: pieņem pieteikumus no fiziskajām un juridiskajām personām (Pasūtītājiem) par pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu (apstrādā pasūtījumu informāciju un ievada elektroniskajā tiešsaistes datu bāzē); nodrošina pakalpojuma sniedzējus (Pārvadātājus) ar piekļuvi informācijai par Pasūtījumiem. Dispečeru dienests nav uzskatāms par pārvadātāju, par cik tieši nesniedz pārvadājumu pakalpojumus, bet gan kalpo kā starpnieks starp Pasūtītājiem un izpildītājiem (Pārvadātājiem).
1.4.2. Pasūtītājs – fiziska vai juridiska persona (pilnvarotās personas), kas pasūta pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, bagāžas (tai skaitā rokas bagāžas) nogādāšanu noteiktajā galapunktā, kā arī uzticēto mantu nogādāšanu to pilnvarotajam saņēmējam noteiktajā galapunktā.
1.4.3. Pārvadātājs – juridiska persona vai individuālais komersants, ko ar SIA “RACERS” saista līgumattiecības; kuru SIA “RACERS” pienācīgā kārtā informē par ienākošajiem pasūtījumiem un kurš uzņemas saistības attiecībā uz pasažieru pārvadāšanu, bagāžas (tai skaitā rokas bagāžas) nogādāšanu noteiktajā galapunktā, kā arī uzticēto mantu nogādāšanu to pilnvarotajam saņēmējam noteiktajā galapunktā.
1.4.4. Pasūtītāja personīgais kabinets – virtuālā lappuse oficiālajā SIA “SOS” interneta vietnē (www.sos.lv), kas satur statistisko informāciju par sniegto pakalpojumu apjomu un esošo Pasūtītāja konta bilances stāvokli.
1.4.5. Virtuālais rēķins un Pasūtītāja personīgais kabinets – informācijas izvietošana mājas lapā www.sos.lv (kurai piekļuve iespējama tikai pēc identifikācijas numura un paroles ievadīšanas) par ienākušajiem avansa maksājumiem, uzkrātajiem bonusiem, par naudas līdzekļu kustību – ieturēti (norakstīti) no konta kā apmaksa par Pārvadātāja sniegtajiem pakalpojumiem, ka arī par pārkāpumiem.
1.4.6. Konta bilance – starpība noteiktā laika periodā starp iemaksātajiem naudas līdzekļiem kontā un izmaksām, kas tikušas veiktas līdz noteiktā laika perioda beigām .
1.4.7. Avansa maksājums par Pakalpojumu – Pasūtītāju iemaksātie naudas līdzekļi SIA “RACERS” norēķinu kontā, kas tikuši iemaksāti jebkādā veidā (tai skaitā caur apmaksas termināliem, elektroniskās naudas veidā u.t.t.) vēl pirms Pārvadājuma pakalpojuma saņemšanas, un kas tālāk tiek novirzīti uz Pasūtītāja Konta bilanci kā papildinājums.
1.4.8. Naudas līdzekļu norakstīšana no konta – SIA “RACERS” naudas līdzekļu, kas saņemti kā Pasūtītāju avansa maksājumi un bonusi, norakstīšana no uzņēmuma konta par labu Pārvadātājiem kā samaksa par viņu sniegtajiem pakalpojumiem, ka arī kā norēķins par uzkrātajiem parkāpumiem.
1.4.9. Dispečeru dienesta pakalpojumi – pārvadājumu pieteikumu (Pasūtījumu) pieņemšana no Pasūtītajiem, to apstrāde un saņemtās informācijas izvietošana elektroniskajā tiešsaistes datu bāzē, lai nodrošinātu Izpildītājus (Pārvadātājus) ar nepieciešamo informāciju par ienākušajiem pasūtījumiem.
1.4.10. Pārvadātāja pakalpojumi – Pasažieru pārvadājumi, bagāžas (tai skaitā rokas bagāžas) nogādāšana noteiktajā galapunktā, kā arī uzticēto mantu nogādāšana to pilnvarotajam saņēmējam noteiktajā galapunktā. Ar noteikumiem, kas nosaka Dispečeru dienesta darbību saistībā ar saistošās informācijas sniegšanu Pārvadātājiem, var iepazīties SIA “RACERS” oficiālajā interneta vietnē www.sos.lv (http://www.sos.lv/docs/oferta.html), vai arī zvanot pa tālruni 67 3333333.
1.4.11. Pasažieris – fiziska persona, kuras pārvadājumi tiek īstenoti, saskaņā ar saņemtajiem pārvadājumu pasūtījumiem.
1.4.12. Bagāža – pasažiera mantas (īpašums), kas tiek pārvadātas kopā ar pasažieri taksometrā.
1.4.13. Maršruts – transportlīdzekļa mērotais ceļš no izbraukšanas punkta līdz galapunktam, ievērojot pārvadājumu pasūtījuma nosacījumus.

2. Piedāvājuma priekšmets

2.1. Dispečeru dienests, ievērojot saistošos līgumus, apņemas pieņemt, apstrādāt un nodot tālak Pārvadātājam informāciju par Pārvadājumu pasūtījumiem, kas pienākuši no Pasūtītājiem, tādā kārtībā un laikā, kādi norādīti pārvadājumu pasūtījumos (turpmāk tekstā – Pasūtījums), savukārt Pasūtītājs apņemas samaksāt par Pārvadājumu pakalpojumiem saskaņā ar Pārvadātāja tarifiem un atsevišķos gadījumos - saskaņā ar speciālajiem piedāvājumiem, kas atrodami interneta vietnē www.sos.lv un attiecināmi uz esošā līguma izcenojumiem.
2.2. Pieteikumus no Pasūtītāja Dispečeru dienests pieņem pa tālruni 67 3333333 vai arī tiešsaistē -oficiālajā interneta vietnē www.sos.lv, vai arī ar oficiālo mobilo pielikumu, tādu kā “TAXISOS”, starpniecību, kas atrodami mobilajos pielikumos Google Play vai App Store.
2.3. Pārvadājumu paklpojumu maksa norādīta interneta vietnē www.sos.lv kā arī pie SIA “RACERS” pārvadājumu partneriem. Puses piekrīt, ka pirms šī Piedāvājuma akceptēšanas, Pasūtītājs ir iepazinies un piekrīt parvadājumu tarifiem, kā arī pārvadājumu nosacījumiem, kas izklāstīti kā pielikums šim piedāvājumam mājaslapā www.sos.lv, piekrīt un izprot Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, iepazinies ar tipveida līgumu, kas noslēgts starp Dispečeru dienestu un Pārvadātājiem, kurš sevī ietver informāciju par atbildības sadalījumu starp Dispečeru dienestu un Pārvadatajiem, izpildot Pasūtītāja pārvadājumu pakalpojumus. Iepriekšminētie dokumenti ir brīvi pieejami SIA “SOS” interneta vietnē www.sos.lv.
2.4. Puses vienojas un piekrīt, ka Pārvadājumu pasūtījuma saņemšana no Pasūtītāja (Klienta) , nozīmē pilnīgu bezierunu Publiskās ofertes akceptu, kā arī to, ka Pasūtītājs (Klients) pilnībā piekrīt šai Publiskajai ofertei, Pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kurus var izlasīt interneta vietnē www.sos.lv, un arī to, ka Pasūtītājs piekrīt Parvadājumu pakalpojumu tarifiem, kas publicēti interneta vietnē www.sos.lv.
2.5. Pasūtītāja Publiskās ofertes akcepts izpaužas, izpildot jebkuru no tālāk minētajām darbībām: veicot Pārvadājumu pakalpojumu pasūtījumu pa tālruni 67 3333333; veicot Pārvadajumu palkalpojumu pasūtījumu interneta vietnē www.sos.lv, veicot Pārvadājumu pakalpojumu pasūtījumu, izmantojot mobilās aplikācijas, veicot Pasūtījumu pie pārstāvja atsevišķā vienībā, kā arī veicot līdzīgas, vārdos neaprakstītas darbības.
2.6. Citu pakalpojumu apmaksa, kas nav ietverta pamatpakalpojumu cenrādī, tiek noteikta, abām pusēm savstarpēji vienojoties.
2.7. Telefona sarunas starp Dispečeru dienesta darbiniekiem un Pasūtītājiem var tikt ierakstītas, pakalpojumu sniegšanas kvalitātes novērtēšanas un paaugstināšanas nolūkā, kā arī lai nodrošinātu SIA “RACERS” iekšējo darbības kontroli un arī lai sekotu līdzi Pasūtījumu izpildes kvalitātei.
2.8. Apkopojot un apstrādājot Pasūtītāju personas datus, Dispečeru dienests vadās pēc “Fizisko personu datu aizsardzības likuma”, kas stājās spēkā no 20.04.2000., kā arī pēs šīs Publiskās ofertes 10. punktā noteiktās kārtības, kādā tiek apkopoti un apstrādāti Pasūtītāju personas dati.
2.9. Visiem informatīvajiem materiāliem ,kas atrodami oficiālajā interneta vietnē, piemīt informatīvs raksturs un tie pilna mērā nevar atspoguļot un nodot patieso informāciju par noteiktiem Pakalpojumu rādītājiem. Ja Pasūtītājam rodas jautājumi sakarā ar Pakalpojuma īpatnībām, pirms Pasūtījuma izvietošanas viņam jālūdz konsultācija SIA “RACERS” speciālistam pa tālruni, kas norādīts šī Publiskā piedāvājuma punktā Nr. 2.2.

3. Pušu pienākumi

3.1. Pasūtītājs apņemas:
3.1.1. Veikt Pārvadājumu pasūtījumu (pieteikumu) Dispečeru dienestam saprātīgās laika robežās pirms Pārvadājumu pakalpojuma uzsākšanas brīža, lai Pārvadātājam ir iespēja piegādāt automobīli savlaicīgi Pārvadājumu pakalpojuma sniegšanas sākumpunktā. Pasūtījumam jāsatur sekojoša informācija: Pasūtītāja telefona numurs; braukšanas tarifs (ekonomiskais, komforta, biznesa klases, VIP, pilsētas, papildus , tarifs braukšanai uz lidostām, dzelzceļa stacijām u.t.t.); vieta (adrese) un vēlamais automobīļa piebraukšanas laiks; pasažiera vārds un galapunkts (maršruta beigu adrese); pasažieru skaits; informācija par bagāžas esamību un tās gabarītiem; brīdinājums par papildus pakalpojumu nodrošināšanas nepieciešamību un to raksturojums. Gadījumā, ja nepieciešamais papildus pakalpojums ir bērnu sēdeklīša nodrošināšana, kas paredzēts bērnu pārvadāšanai līdz 12 gadu vecumam, Pasūtītājam par to jāinformē Dispečeru dienesta darbinieks, veicot Pārvadājumu pasūtījumu. Bērnu sēdeklīša sagādi var nodrošināt arī pats Pasūtītājs (Klients) vai arī pēc viņa lūguma to var sagādāt Pārvadātājs par atsevišķu samaksu. Turklāt, bērnu sēdeklītis Pārvadātāja automašīnā uz Pakalpojuma izpildes sākuma punktu tiek nodrošināts tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs par to priekšlaicīgi ir informējis Dispečeru dienesta darbinieku, veicot Pārvadājumu pakalpojuma pasūtījumu. Dzīvnieku pārvadāšana bez pieauguša cilvēka pavadības ir aizliegta.
3.1.2. Pēc tam, kad Pasūtītājs telefonā ir saņēmis īsziņu, viņa pienākums ir iepazīties ar tās saturu, pārbaudīt vai Pārvadājumu pasūtījuma parametri pareizi ir ievadīti datu bāzē (šie parametri ir uzskaitīti šīs Publiskās ofertes punktā Nr. 3.1.1.), un ja tiek konstatētas neatbilstības , nekavējoties par to paziņot Dispečeru dienestam pa tālruni, kas norādīts šīs Publiskās ofertes punktā Nr. 2.2., lai informācija varētu tikt izlabota. Ja Pasūtītājs neievēro šinī punktā minētos pienākumus, nekādas pretenzijas par Pasūtījuma nekorektu izpildi Dispečeru dienestam nevar tikt izvirzītas, un šajā gadījumā visa atbildība par Pasūtījuma nekorektu izpildi un iespējamām sekām gulstas uz Pasūtītāja pleciem.
3.1.3. Patstāvīgi sekot līdzi Pasūtījuma izpildei; informāciju par Pakalpojuma izpildi var saņemt jebkurā laikā (visu diennakti) pa tālruņiem, kas norādīti šī Publiskā piedāvājuma punktā Nr. 2.2.
3.1.4. Operatīvi un savlaicīgi (tas nozīmē vēl pirms Pakalpojuma izpildes iestāšanās – automašīnas piebraukšanas) informēt Dispečeru dienestu par jebkādām Pasūtījuma izmaiņām.
3.1.5. Piegādātajā automašīnā ievērot tīrību un kārtību, sanitāri higiēniskās normas; automašīnā lietot alkoholiskos dzērienus un pārtikas produktus ir aizliegts. Gadījumā, ja automašīna ir bojāta (apskādēta), Pasūtītāja pienākums ir atlīdzināt nodarītos zaudējumus Piegādātājam (tai skaitā arī bojājumu novēršanas izmaksas), ja bojājumi radušies Pasūtītāja vainas dēļ vai arī tajos gadījumos, kad Pasūtītājs ir atbildīgs likumā noteiktajā kārtībā vai saskaņā ar šo Publisko piedāvājumu.
3.1.6. Izmantot nodrošināto transportlīdzekli tikai pasažieru un bagāžas pārvadāšanai (arī bagāžas pārvadāšanai bez pasažiera pavadības), pie tam pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt atļauto sēdvietu skaitu konkrētajā automobīlī.
3.1.7. Par saviem līdzekļiem veikt maksas stāvvietu apmaksu pēc pastāvošajiem tarifiem transportlīdzekļa izmantošanas laikā (lidostās, dzelzceļa satacijās, viesnīcās u.c.). Tarifu apmērs maksas stāvvietās nekādā mērā nav atkarīgs no Pārvadājumu pakalpojuma sniedzēja vai Dispečeru dienesta.
3.1.8. Apmaksāt papildus izdevumus par bagāžas pārvadāšanu gadījumā, ja bagāžas nodalījumā nepietiek vietas (neattiecas uz rokas bagāžu).
3.1.9. Veikt sniegto Pārvadājumu pakalpojumu apmaksu Pārvadātājam tādā laikā un apmērā, kādi noteikti šajā līgumā, nododot autovadītājam, kurš veicis Pārvadājuma pakalpojumu, naudas līdzekļus personīgi; gadījumā, ja Pasūtītājs par pakalpojumu norēķinās ar maksājumu karti, sniegtā pakalpojuma izmaksu summa tiek atskaitīta no Pasūtītāja konta pēc Pasūtījuma izpildes. Katra brauciena apmaksas summa tiek aprēķināta, balstoties uz spēkā esošajiem tarifiem, ņemot vērā faktiski pavadīto Pasūtījuma izpildes laiku, kilometrāžu un veiktos maršrutus, ja par tādiem paredzēti papildus tarifi, atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.
3.1.10. Apmaksāt Pārvadātāja automašīnas gaidīšanas laiku sākot no ierašanās brīža noteiktajā vietā (Pasūtītāja norādītajā adresē) sākot no 11.gaidīšanas minūtes saskaņā ar laika tarifu. Papildus tam Pasūtītājam var tikt dotas bezmaksas gaidīšanas minūtes, lai atnāktu līdz automašīnai, ņemot vērā pasūtīto tarifu. Bezmaksas gaidīšanas laiks tiek sākts uzskaitīt vai nu no brīža, kad Dispečeru dienests Pasūtītājam nosūta īsziņu uz mobilo telefonu vai zvanot informē par to, ka automašīna ir ieradusies noteiktajā adresē, atbilstoši pasūtījuma parametriem.
3.1.11. Samaksāt soda naudu par atteikšanos no Pasūtījuma, ja atteikums saņemts mazāk nekā 20 minūtes pirms paredzamā Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas laika Pasūtītāja norādītajā adresē, vai arī ja atteikums saņemts pēc automašīnas ierašanās Pasūtītāja norādītajā adresē tādā apmērā, kas atbilst minimālajai brauciena apmaksai pēc Pasūtjumam piemērojamā tarifa. Naudas līdzekļus soda nomaksai Dispečeru dienests vienpusēji noraksta no Pasūtītāja konta, tai skaitā arī bez Pasūtītāja piekrišanas. Soda naudas summa tiek norakstīta no Pasūtītāja konta jebkurā gadījumā, pat ja konta bilance ir negatīva.
3.1.12. Ievērot citus pienākumus, ko paredz esošais līgums.
3.2. Katra brauciena beigās Pasūtītājam, kurš izmanto pakalpojumu ir tiesības:
pieprasīt no Pārvadātāja noformētu transporta kvīti, kas apliecina pakalpojuma sniegšanas faktu: laiku, samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem;
ziņot par neatbilstīgu Pasūtījuma izpildi Dispečeru dienestam pa telefonu, kas noradīts šīs Ofertes punktā Nr. 2.2., vai arī elektroniskā veidā uz E-pasta adresi (adrese izvietota interneta vietnē www.sos.lv “Kontakti”).
3.3. Dispečeru dienests apņemas:
3.3.1. Pieņemt Pasūtījumus, atbilstoši šīs Ofertes punktiem 2.1.-2.2., veikt Pasūtījumu noformēšanu un nodot tālāk Pasūtītāja informāciju Pārvadātājam tālākai Pasažieru pārvadājumu pakalpojumu īstenošanai pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
3.3.2. Laicīgi uzsākt Pakalpojumu izpildi, atbilstoši šīs Ofertes punktam Nr. 2.1., uzreiz pēc Pasūtījuma saņemšanas, nodrošināt Pasūtījuma parametru ievadi informācijas sistēmā, strikti pieturoties pie Pasūtītāja vārdiem, ja Pasūtījums ticis pieņemts telefoniski. Gadījumā, kad pasūtījums pieņemts “online” režīmā, par pecīzu parametru ievadīšanu pilnībā atbildīgs pats Pasūtītājs.
3.3.3. Radīt visus nepieciešamos apstākļus, kas ļauj Pārvadātājam savlaicīgi saņemt Pasūtījuma informāciju, lai nodrošinātu Pasūtījuma izpildi Pasūtītāja norādītajā laikā, kā arī nodrošināt nepārtrauktu un netraucētu informācijas sistēmas darbību. Kontrolēt, lai informācijas piekļuve Piegādātājam, kam ir atļauja pārvadāt pasažierus un bagāžu ar pasažieru pārvadājumu taksometru, tiktu nodrošināta nepārtraukti.
3.3.4. Laicīgi atjaunot bilances stāvokļa datus Pasūtītāja kontā, ja Pasūtītajs ir veicis avansa maksājumus.
3.3.5. Pasūtītājam pašam laicīgi ir jāiepazīstas ar oficiālajā mājaslapā www.sos.lv izvietoto informāciju un tās izmaiņām. Pie tam tarifu un pakalpojumu maksas (tai skaitā paaugstinātās maksas par pakalpojumiem) izmaiņas Dispečeru dienests ir tiesīgs veikt vienpusēji.
3.3.6. Informēt pasažierus, kuriem ir tāda izmēra bagāža, kas pārsniedz pieļaujamo apmēru, kas noteikts saskaņā ar LR likumdošanu, pārvadājuma nosacījumi jāsaskaņo atsevišķi ar Pārvadātāju.
3.3.7. Izrādīt vēlmi sadarboties un pārrunu ceļā risināt konfliktsituāciju, gadījumā, ja starp Pusēm izcēlies konflikts; jebkurā situācijā – ja izcēlies konflikts starp Pārvadātāju un Pasūtītāju, ja saņemtas Pasūtītāja sūdzības par Pārvadātāju vai arī ja saņemtas Pārvadātāja sūdzības par Pasūtītāju. Pēc iekšējās izmeklēšanas Dispečeru dienestam ir tiesības sodīt vai nu Pārvadātāju vai Pasūtītāju (atkarībā no vainas pakāpes). Soda apmēru Dispečeru dienests nosaka individuāli, taču tas nedrīkst būt lielāks kā vienreizēja maksa par pasūtīto braucienu, saskaņā ar Pasūtījumam atbilstošo tarifu.
3.3.8. Veicot Pasūtītāja personu datu apkopošanu un apstrādi, vadīties pēc “Fizisko personu datu aizsardzības likuma”, kas stājās spēkā no 20.04.2000. , kā arī ievērot šī līguma 10.punktā noteikto kārītbu, apkopojot un apstrādājot personu datus.
3.4. Dispečeru dienestam ir tiesības:
3.4.1. Savlaicīgi 30 minūsu laikā no Pasūtītāja Pasūtījuma saņemšanas brīža, apstiprināt Pasūtījuma saņemšanu īsziņas veidā uz Pasūtītāja mobilo telefonu. Īsziņā jānorāda informācija par automašīnas marku, valsts numura zīmi, vadītāja telefona numuru un vārdu, ka arī automobīļa piebraukšanas laiku un vietu. Pēc Pārvadātāja automašīnas piebraukšanas Pasūtītāja norādītajā vietā, Dispečeru dienests Pasūtītājam nosūta īsziņu uz mobilo telefonu vai piezvana un informē par to, ka automašīna ir piebraukusi. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesaņem īsziņu vai zvanu no Dispečeru dienesta operatora ar augstāk norādīto informāciju uz savu norādīto tālruni vai ar pielikuma “TAXISOS” starpniecību (tai skaitā arī nesaņemot arī pirmo īsziņu, kas apliecina, ka Pasūtījums ir pieņemts Dispečeru dienesta talākai apstrādei), Pasūtītājam ir pienākums pievērst uzmanību un pārliecināties par to, vai viņa Pasūtījums Dispečeru dienestā ir saņemts un vai ir nodots tālāk Pārvadātājam izpildīšanai. Interesēties par pasūtījuma statusu var, zvanot Dispečeru dienestam pa tālruni, kas norādīts šīs Ofertes punkta Nr. 2.2. Minēto īsziņu sūtīšana ir Dispečeru dienesta brīvprātīga izvēle un nevar tikt uzskatīta par pienākumu.
3.4.2. Atteikt Pasūtītājam Pārvadājuma pasūtījuma pieņemšanu gadījumā, ja pasūtītājs nepiekrīt pārvadājumu nosacījumiem un tarifiem, kas noteikti šajā līgumā , bez paskaidrojuma. Tāpat ir tiesības atteikties pieņemt Pasūtītaja Pasūtījumu, ja Pasūtītajs sistemātiski vai apzināti pārkāpj Pārvadājumu pakalpojumu noteikumus , kas Dispečeru dienestam sagādā grūtības savu darbu organizēt pilnvērtīgi.
3.4.3. Gadījumā, ja radusies neparedzēta situācija un Pārvadātājs nevar sniegt Pārvadājumu pakalpojumu vai arī Pārvadātājs nevar garantēt Pakalpojuma izpildi Pasūtītāja noteiktajā laikā (laikā, kas norādīts Pasūtītāja Pasūtījumā), par to Pasūtītāju var informēt vai nu zvanot pa tālruni vai sūtot īsziņu uz Pasūtītāja mobilo telefonu. Pie tam, šīs informācijas nodošana Pasūtītājam nevar tikt uzskatīta par obligātu prasību un tā ir brīvprātīga Dispečeru dienesta izvēle.
3.4.4. Gadījumā, ja transportlīdzeklim radušies tehniski bojājumi Pārvadajumu pasūtījuma veikšanas laikā, transportlīdzekis visīsākajā laikā jānomaina pret citu, turklāt, cita transportlīdzekļa gaidīšanas laiks Pasūtītājam nav jāapmaksā.
3.4.5. Izmaiņas šīs Ofertes nosacījumos var tikt veiktas, ņemot vērā Pakalpojumu izpildes tehnoloģiju attīstību un pilnveidošanos. Šīs izmaiņas stājas spēkā pēc piecām kalendārajam dienām, kopš informācija par izmaiņām tikusi izvietota oficiālās interneta vietnes www.sos.lv sadaļā “Nosacījumi un noteikumi”.


4. Norēķinu kārtība


4.1. Pasūtītājs par Pārvadātāja sniegtajiem pasažieru un bagāžas Pārvadajumu pakalpojumiem norēķinās sekojoši:
skaidras naudas veidā, nododot skaidru naudu tieši Pārvadātājam (transportlīdzekļa vadītājam) rokās, uzreiz pēc Pārvadājumu pakalpojuma izpildes (uzreiz pēc ierašanās norādītajā galamērķī);
veicot avansa maksājumu SIA “RACERS” norēķinu kontā, kam seko naudas līdzekļu ieskaitīšana Pasūtītāja kontā. Šajā gadījumā naudas līdzekļi no Pasūtītāja konta tiek atskaitīti uzreiz pēc pasūtījuma izpildes;
norēķinoties elektroniskā veidā;
norēķinoties ar maksājumu karti interneta vietnē www.sos.lv
4.2. Apmaksas lielums par sniegtajiem Pārvadājumu pakalpojumiem tiek noteikts, balstoties uz SIA “RACERS” un citu licencētu Pārvadātāju apstiprinātiem un spēkā esošiem tarifiem pasūtīuma brīdī. Pie tam, tarifi netiek speciāli saskaņoti, pusēm vienojoties, bet gan tiek pieņemts, ka Pasūtītājs ir iepazinies un piekrīt spēkā esošajiem tarifiem.
4.3. Norēķinoties skaidras naudas veidā, Pasūtītājam nav tiesību ieturēt nekādas naudas summas, kā atlīdzinājumu, lai dzēstu Pasūtītāja pretenzijas pret Dispečeru dienesta vai Pārvadātāja darbu. Pasūtītājam jānorēķinās par saņemtajiem Pārvadājumu pakalpojumiem pilnā apmērā, vadoties pēc spēkā esošiem tarifiem un Pasūtītajam ir tiesības informēt Dispečeru dienestu par savām pretenzijām šīs Ofertes 3.2. punktā norādītaja kārtībā.
4.4. Dispečeru dienesta un Pasūtītāja norēķini notiek pēc saskaņotām cenām (pārvadājumu tarifiem).
4.5. Pasažieru pārvadājumu pakalpojuma izpildes fakts tiek detalizēts, uzskaitot braucienus Dispečeru dienesta mājas lapā Pasūtītāja (Klienta) Personīgajā kabinetā.


5. Pušu atbildība


5.1. Par nepilnīgu savu saistību izpildi Puses atbildīgas saskaņā ar spēkā esošo Oferti un Latvijas Republikas likumdošanu.
5.2. Gadījumā, ja Pasūtījuma izpilde nav iespējama Pasūtītāja vai pasažiera vainas dēļ, kā arī ja Pasūtījums no Pasūtītāja puses ticis atcelts mazāk kā 20 (divdesmit) minūšu laikā pirms transportlīdzekļa piebraukšanas Pasūtītāja noteiktajā adresē vai arī pēc transportlīdzekļa piebraukšanas noteiktajā adresē, Dispečeru dienests patur tiesības piemērot Pasūtītājam soda naudu vienreizējas maksas par pasūtīto braucienu apmērā, saskaņā ar Pasūtījumam atbilstošo tarifu. Pasūtītājs soda naudu var samaksāt vai nu uzreiz pēc automašīnas ierašanās norādītajā adresē, nododot naudas līdzekļus tieši rokās Pārvadātājam (transportlīdzekļa vadītājam) vai arī veidā, kad Dispečeru dienests vienpusēji noraksta konkrēto naudas summu no Pasūtītāja konta, kas, savukārt, samazina Pasūtītāja naudas līdzekļus vai uzkrāto bonusu (bonusi tiek uzkrāti pēc Pārvadājumu pasūtījuma veikšanas) apjomu Pasūtītāja kontā.Gadījumā, ja Pasūtītāja kontā nav naudas līdzekļu vai bonusa punktu, soda naudas summa atspoguļojas Pasūtītāja konta bilancē. Kamēr soda nauda nav apmaksāta, Pasūtītājs nevar izmantot Pārvadājumu pakalpojumus un Pasūtījumi no viņa netiek pieņemti.
5.3. Dispečeru dienests nes atbildību par savu pienākumu, kas aprakstīti šīs Ofertes punktos 2.1.-2.2., nepienācīgu izpildi:
ja Pasūtījuma informācija ievadīta neatbilstoši tai, ko Pasūtītājs ir nosaucis (piemēram, nepareizi ievadīta adrese, transportlīdzekļa piebraukšanas laiks u.c.).
par to, ja Pārvadātājam netiek nodrošināta pieeja on-line sistēmai, kas satur informāciju par ienākušajiem Pasūtījumiem;
par to, ja netiek nodrošināta nepārtraukta un netraucēta informatīvo sistēmu darbība;
Ņemot vērā iepriekš minēto, par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāms elektroenerģijas padeves pārrāvums, kas radies elektroenerģijas piegādes uzņēmumu vainas dēļ, sakaru pārrāvums ar satelītu raidītājiem, interneta darbības traucējumi, kā arī citi tehniski traucējumi, kuri radušies neatkarīgi no Dispečeru dienesta darbības vai bezdarbības.
Dispečeru dienests nenes nekādu atbildību gadījumos, kad tā darbība pilnība vai daļēji traucēta, ja tiek mainīts tehniskais aprīkojums, programmu nodrošinājums vai arī gadījumos, kad Dispečeru dienesta darbību nepieciešams uz brīdi apturēt, lai veiktu pārbaudes, remonta vai profilaktiskus pasākumus, sistēmu darbības nodrošināšanai un uzturēšanai darba kārtībā, par to iepriekš informējot Pasūtītājus ar interneta vietnes www.sos.lv starpniecību, izvietojot attiecīgo informāciju mājas lapas sadaļā “Ziņas”.
Dispečeru dienests nenes atbildību gadījumos, kad īsziņas savlaicīgi nenonāk līdz Pasūtītajam, par cik par īsziņu nogādāšanu adresātam ir atbildīgas trešās personas – mobilo sakaru operatori, kuru darbība nekādā veidā nav pakļauta Dispečeru dienestam.
Gadījumos, kad Dispečeru dienests nav veicis savus pienākumus savas vainas pēc, Pasūtītājam ir tiesības vērsties pie trešajam personām, lai saņemtu Pārvadājumu pakalpojumu, un Dispečeru dienests šajā gadījumā apņemas kompensēt trešo personu sniegto pakalpojumu samērīgās robežās. Turklāt, norādītās kompensācijas apjoms nedrīkst parsniegt divkāršu Pasūtījuma apmaksas summu, kāda tā būtu, ja Pasūtītājs izmantotu Dispečeru dienesta norīkoto Pārvadātāju, pēc spēkā esošajiem tarifiem. Lai saņemtu kompensāciju, Pasūtītaja pienākums ir uzrādīt Dispečeru dienestam atbilstoši noformētus čekus, kvītis vai citus dokumentus, kas apliecina izdevumu apmēru, pretējā gadījumā Pasūtītāja norādītie izdevumi netiek kompensēti.
Gadījumā, ja Pasūtītājs saņēmis savā mobilajā telefonā īsziņu no Dispečeru dienesta, kas satur kļūdainu informāciju un pie tam nav izpildījis savu pienākumu, kas aprakstīts šīs Ofertes 3.1.2. punktā, t.i., nav iepazinies ar īsziņas saturu un nav informējis par neatbilstībām un lūgumu tās novērst Dispečeru dienestu pa tālruni, Dispečeru dienests Pasūtītāja priekšā nekādu atbildību nenes.
No brīža, kad Pārvadātāja pakalpojums ir ticis rezervēts no Pasūtītaja puses (ko apliecina Pasūtījuma informācija on-line sistēmā), Pārvadātājs ir pilnībā atbildīgs par Pārvadājumu pasūtījumu korektu izpildi Pasūtītāja priekšā. Pārvadātāja apstiprinājums, ka Pasūtījums ticis pieņemts, tiek apstiprināts īsziņas veidā, ko Pārvadātājs nosūta Pasūtītājam; īsziņā jānorāda: automāšīnas marka, automašīnas valsts reģistrācijas numurs, vadītaja vārds un vadītaja telefona numurs.
Gadījumā, ja konkrētais Pārvadātājs, kurš ir pieņēmis Pasūtījumu, nav laicīgi piegādājis transportlīdzekli vai ir atteicies no Pasūtījuma izpildes, Dispečeru dienests no Parvadātaja Konta atskaita naudas līdzekļus soda naudas veidā un šos naudas līdzekļus ieskaita Pasūtītaja Kontā. Soda nauda tiek aprēķināta vienreizējas apmaksas apmērā, kas būtu bijusi apreķināta par konkrēto Pārvadājumu pasūtījumu, atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.
5.4. Gadījumā, ja Dispečeru dienests savu darbu ir veicis godprātīgi, izvietojis on-line sistēmā precīzu informāciju par Pasūtījumu, nodrošinājis Pārvadataju piekļuvi Pasūtījuma informācijai, taču no Pārvadatājiem nav saņemta piekrišana Pasūtījumaizpildei (Pārvadātājs nav apstiprinājis Pasūtījuma saņemšanu un nav devis akceptu ta izpildei), ne Dispečeru dienests, ne arī Parvadātāji Pasūtītāja priekšā nekādu atbildību nenes un pretenzijas no Pasūtītāja puses netiek pieņemtas. Dotajā gadījumā - Dispečeru dienests Pasūtītājam nav nosūtījis īsziņu uz viņa norādīto telefona numuru, kurā būtu norādīta informācija par automašīnas marku, automašīnas valsts reģistrācijas numuru, vadītāja vārdu un vadītāja telefona numuru, kas nozīmē to, ka Pasūtījums no Pārvadātāja puses nav ticis pieņemts.
5.5. Informācija par atbildības sadali starp Dispečeru dienestu un Pārvadātājiem, kā arī par Dispečeru dienesta daļēju pienākumu deleģēšanu Pārvadātājiem, izvietota interneta vietnē www.sos.lv. Šī informācija tāpat ir ietverta arī Tipveida līgumā, kas noslēgts starp Dispečeru dienestu un Pārvadātajiem, un Noteikumos par Pasūtījuma izpildi.
5.6. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu pienākumu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

5.7. Ja klients ir samaksājis par pakalpojumu un stundu pirms noteiktā pakalpojuma izpildes laika atsakās  no pakalpojuma, tad pēc klienta pieprasījuma uz viņa bankas kontu tiek atgriezti iemaksātie naudas lidzekļi.

5.8. Ja klients no pakalpojuma ir atteicies pēc mašīnas piebraukšanas vai arī nav izmantojis pakalpojumu sevis norādītajā laikā, avansa maksājums par pakalpojumu viņam netiek atgriezts.6. Force-Major

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu savu pienākumu neizpildi gadījumā, kad pienākumu neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu iestašanās dēļ (Force-Major), tai skaitā arī valsts varas iestāžu izdotu likumdošanas aktu rezultātā, kas kavē vai liedz izpildīt Līguma nosacījumus. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmi tādi apstākļi, kas iestājušies pēc līguma noslēgšanas brīža, kuriem piemīt ārkārtas raksturs un kurus nekādi nav bijis iespējams paredzēt parastos ikdienas apstākļos. Par Force-Major apstākļiem uzskatāmi arī ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīts Pārvadātāja automobīlis, kā virzoties uz Pasūtījuma izpildes sākumpunktu, ta arī Pasūtījuma izpildes laikā. Ja transportlīdzeklis iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā, virzoties uz Pasūtījuma izpildes sākumpunktu, norādītāis fakts uzskatāms par Force-Major, turklāt ne Pārvadātajs ne Dispečeru dienests Pasūtītaja priekšā nekādu atbildību nenes un Pasūtījuma apmaksa šajā gadījumā netiek veikta. Gadījumā, ja Pārvadataj automobīlis iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā Pasūtījuma izpildes laikā, Pasūtītajs tiek atbrīvots no Pārvadājumu pakalpojuma apmaksas.
6.2. Pusei, kurai iestajušies Force-Major apstākļi, kuri liedz izpildīt Līguma noteiktos pienakumus, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā par to jainformē otra Puse par augstāk minēto apstākļu iestāšanos.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Visi strīdi, domstarpības un prasības, kas varētu rasties starp Pusēm šī Līguma izpildes laikā vai sakarā ar to, tai skaitā arī Līguma pārkapumi, Līguma laušanas vai spēkā neesamības jautājumi jārisina pārrunu ceļā. Strīda rašanās gadījumā jārīkojas atbilstoši sūdzību un pretenziju izskatīšanas procedūrai. Pretenzija otrai Pusei jāiesniedz rakstiskā veidā.
Pretenzija jāizskata un jāsniedz atbilde 30 dienu laikā no tās saņemšanas datuma.
7.2. Gadījumā, ja šī Līguma 7.1. punktā norādītie strīdi, domstarpības un prasības nevar tikt artisinātas pārrunu ceļā, tie tiek nodoti izskatīšanai tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8. Ofertes darbības termiņš

8.1. Ofertes nosacījumi stājas spēkā taja brīdī, kad Dispečeru dienestā ir saņemts Pasūtītāja Pārvadājumu pasūtījums atbilstoši šīs Ofertes nostādnēm, un ir spēkā līdz brīdim kolīdz Pasūtījumā iesaistītās Puses ir pilnībā izpildījušas savus pienākumus.

9. Īpaši noteikumi

9.1. Izpildot Pārvadājumu pasūtījumu, Pārvadātājs nonāk pilnā Pasūtītāja rīcībā, turklāt, Pārvadātajs ir atbildīgs kā par Pasūtījuma izpildi, ta arī par Pasūtītāja norādījumu izpildi, pie nosacījuma, ka šie norādījumi nav pretrunā ar ceļu satiksmes noteikumiem, pārvadājumu noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja Pasūtītāja norādījumu izpildes rezultātā Pārvadātājam tiek piemērotas soda sankcijas vai radušies zaudējumi, tad šo soda sankciju un zaudējumu segšana ir pilnībā jāsedz no Pasūtītāja puses atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.2. Pārvadātājs uzņemas pilnu atbildību par Pasūtītājam, pasažierim vai bagāžai nodarītajiem zaudējumiem tikai tādā gadījumā, ja ceļu satiksmes negadījums noticis, Pārvadatājam pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus.
9.3. Piekrītot šīs Ofertes nosacījumiem tādā redakcijā, kā tie ir pasniegti , Pasūtītājs piekrīt saņemt reklāmas informāciju, izvietotu saziņas līdzekļos, gadījumos, kad šādu reklāmu izvietošana ir paredzēta un pieļaujama Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas saistīti ar reklamas izvietošanu.
9.4. Ja Līguma noteikumus parkāpis Pasūtītājs (Klients), Dispečeru dienestam ir tiesības vienpusēji (bez Pasūtītāja piekrišanas) apturēt Pakalpojumu sniegšanu Pārvadājumu pasūtījumu izpildē.
9.5. Visas šī Līguma (Publiskās ofertes) izmaiņas ir spēkā tajā gadījumā, ja tās ir izdotas rakstiska veidā un publicētas mājas lapā www.sos.lv. Ja nepieciešams, puses var nosūtīt viena otrai rakstiskus ziņojumus, kas attiecas uz šī Līguma izpildi, faksa veidā, izmantojot telefona ierīci, ar telegrāfa satrpniecību un citos rakstiskās saziņas veidos. Nekādas mutiskas Pušu vienošanās nevar tikt uzskatītas par pamatu sī Līguma noteikumu maiņai.
9.6. Viss, kas netiek atrunāts šajā Līgumā, tiek regulēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


10. Personas dati

10.1.Īstenojot Pārvadājumu pakalpojumu, Pasūtītājs piekrīt, ka tiek ievākti un apstrādāti viņa personas dati, kuri nepieciešami, lai varētu tikt īstenoti šīs ofertes nosacījumi.
10.2. Dispečeru dienests pieņem un apstrādā Pasūtītāja personas datus (vārds, uzvārds, telefona numurs, adrtese), lai varētu tikt īstenoti šīs Ofertes nosacījumi.
10.3. Ievācot un apstrādājot Pasūtītāja personas datus, Dispečeru dienests nepakļauj šos datus nekādiem citiem mērķiem, kā vien šīs Ofertes 10.2. punktā noteiktajiem.
10.4. Pieeju Pasūtītaja personas datiem saņem tikai tās personas, kas ir tieši iesaistītas Pārvadājuma pasūtījuma izpildē.


11. Autortiesības

11.1. Visa teksta un grafiskā informācija, kas izvietota interneta mājas lapā www.sos.lv, ir uzskatāma par SIA “RACERS” īpašumu, un kopēt jebkādu informāciju no minētās mājas lapas drīkst tikai ar SIA “RACERS” atļauju.
12. Konfidencialitāte
Visa komerciālā, finansu un cita veida informācija, ko Puses sniedz viena otrai šī Līguma izpildes sakarā, ir uzskatāma par stingri konfidenciālu un nedrīkst tikt izpausta trešajām personām.